top of page

Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας: 19/03/2024

​ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

​α) Αυτοί οι όροι χρήσης (Όροι) περιλαμβάνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις με τα οποία προμηθεύουμε υλικό, προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπάρχουν στο www.mindfulnessgreece.gr και www.mindfulnessapp.gr μέσω των application μας (Mindfulness Greece, GradesUP, Τσιγάρο Τέλος, Θετική Εγκυμοσύνη, Ιάσονας, Ευγένιος ΑΙ) ή άλλων μέσων (Όλα τα παραπάνω θα αναφέρονται εφεξής ως προϊόντα). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα προϊόντα μας είτε μέσω τους site μας είτε μέσω τρίτης εφαρμογής (App Store, Google Store).

 

​β) H ιστοσελίδα www.mindfulnessgreece.gr (καλούμενη εφεξής ως «Η Ιστοσελίδα») και οι εφαρμογές μας Mindfulness Greece, GradesUP, Τσιγάρο Τέλος, Θετική Εγκυμοσύνη, Ιάσονας, Ευγένιος ΑΙ (καλούμενες εφεξής ως «Οι Εφαρμογές»), που αποτελούν ηλεκτρονικές εφαρμογές για χρήση μέσω συσκευής κινητού τηλεφώνου, tablet, smart watch ή άλλη συσκευή που μπορεί να υποστηρίξει τη χρήση τους, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «TIN PAN ALLEY ΕΕ», ΑΦΜ 801053700, ΔΟΥ Α Αθηνών, αρ. ΓΕΜΗ 147962701000 (καλούμενη εφεξής ως «Εταιρεία» / στοιχεία επικοινωνίας: Τουρναβίτου 6, ΤΚ 10553, Αθήνα, τηλ: 00302102202702, e-mail: info@mindfulnessgreece.gr).

 

​γ) Κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και των Εφαρμογών διέπεται από τις δημοσίας τάξεως αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Νόμου και τους όρους του παρόντος, καθώς και αυτούς που τυχόν συμφωνηθούν εγγράφως μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη. Προφορικοί ή άλλοι όροι δεν ισχύουν.

 

​δ) Κάθε επίσκεψη στην Ιστοσελίδα ή/και στις Εφαρμογές, κάθε ανάγνωση του περιεχομένου τους και κάθε εν γένει χρήση τους συνεπάγεται την αποδοχή από τον χρήστη ότι συναινεί με την εφαρμογή των όρων του παρόντος, αποδέχεται δε αυτούς ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. Χρήστης ο οποίος δεν συμφωνεί/διαφωνεί με το σύνολο των όρων ή μέρος αυτών, οφείλει να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της/των Εφαρμογής/Εφαρμογών και από κάθε συναλλαγή με αυτές. Τυχόν διαφωνία του, σε περίπτωση συνέχισης της χρήσης, σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την ισχύ του συνόλου των όρων.

 

​ε) Όλες οι τιμές που τυχόν υπάρχουν είναι σε Ευρώ (€) και περιλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΥΘΥΝΗ

 

​α) Η Εταιρεία φέρει ευθύνη αποκλειστικά και μόνον για τα από την Ιστοσελίδα ή/και τις Εφαρμογές προβαλλόμενα και σε καμία περίπτωση για τα προβαλλόμενα τρίτων. Ειδικότερα, η Ιστοσελίδα και οι Εφαρμογές περιέχουν συνδέσμους (links) ή ενδείξεις ιστοσελίδων τρίτων. Τις ιστοσελίδες αυτές ελέγχουν και διαχειρίζονται αποκλειστικά οι τρίτοι και όχι η Εταιρεία, συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει εξ οιασδήποτε χρήσης αυτών από τον χρήστη ή πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων που αυτές περιέχουν. Για οποιαδήποτε πληροφορία, πρόβλημα ή οτιδήποτε προκύψει από τη χρήση τέτοιων συνδέσμων και ιστοσελίδων, την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι τρίτοι διαχειριστές αυτών, στους οποίους και θα πρέπει να απευθύνεστε.

 

​β) Η Εταιρεία ουδόλως δηλώνει ότι το περιεχόμενο και κάθε πληροφορία που περιλαμβάνεται στον διακομιστή αυτό είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε πληροφορία, απεικόνιση, έγγραφο κ.λπ. παρέχεται ως έχει χωρίς καμιά εγγύηση οποιουδήποτε είδους και μορφής.

 

​γ) Ο χρήστης δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Εφαρμογών, αυτοδικαίως και άνευ άλλου, αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή σφάλματα στη χρήση ακόμη και σφάλματα περιεχομένου.

 

​δ) Τυχόν ειδικές προσφορές των Εφαρμογών φέρουν αντίστοιχη σήμανση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά και όχι προσθετικά με κάποια άλλη προσφορά.

 

​ε) Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εσφαλμένη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Εφαρμογών από τον χρήστη, ο οποίος οφείλει να καταβάλλει τη δέουσα προσοχή κατά τις συναλλαγές του και τη μεταφορά των δεδομένων του. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν λάθη του και τα δεδομένα που μεταφέρει, καθόσον η εταιρεία ουδόλως διορθώνει ή παρεμβαίνει σε αυτά. Επίσης, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τα λεγόμενα και τις συμβουλές των εισηγητών και των ειδικών που συμμετέχουν στην Ιστοσελίδα και τις Εφαρμογές μας, για τις οποίες την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι ίδιοι.

 

​στ) Η Ιστοσελίδα και οι Εφαρμογές προορίζονται αποκλειστικώς για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η επαγγελματική ή/και εμπορική χρήση τους, παρά μόνο μέσα από τα διαθέσιμα εταιρικά προγράμματά μας.

 

ζ) Απαγορεύεται στο χρήστη η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Εφαρμογών, η αναπαραγωγή των ζωντανών μαθημάτων, η συλλογή ή/και επεξεργασία και χρήση κάθε πληροφορίας που περιήλθε σε γνώση του περιλαμβανομένων και της ιδίας αυτού συναλλαγής, για αντίθετους στον Νόμο, τα χρηστά ήθη, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη σκοπούς και ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε τυχόν παράβαση, τόσο απέναντι στην Εταιρεία όσο και απέναντι σε τρίτους, της Εταιρείας και των προστηθέντων της ρητώς απαλλασσομένων από κάθε ευθύνη.

 

​Ενδεικτικά, απαγορεύεται στον χρήστη:

 

​1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.

 

​2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.

 

​3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

 

​4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.

 

​5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού, το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

 

​6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

 

​7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 

 

8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

​Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαπιστώσει τέτοια παράβαση έχει το δικαίωμα να διακόψει τις υπηρεσίες της άμεσα, απροειδοποίητα και άνευ άλλου τινός, να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της και να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της ή ηθικής βλάβης της.

 

​η) Παρά την προσπάθεια που η Εταιρεία καταβάλει για την άρτια λειτουργία της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής και την εξυπηρέτηση του χρήστη, δεν φέρει καμία ευθύνη προερχόμενη από τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

 

​θ) Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ικανός για δικαιοπραξία. Στην έννοια του χρήστη περιλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που καθοιονδήποτε τρόπο εισέρχεται ή/και χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα ή/και τις Εφαρμογές, κάθε πρόσωπο το οποίο βαρύνεται εκ του Νόμου ή εκ Δικαστικής Αποφάσεως με την επίβλεψη τρίτου προσώπου, οι υπό του χρήστη προστηθέντες και εν γένει κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τα στοιχεία του χρήστη. 

 

Σε κάθε δε περίπτωση σύνδεσης ή/και χρήσης των Εφαρμογών παρ’ οποιουδήποτε -ακόμη και τρίτου- με τα στοιχεία του χρήστη, αυτός αποδέχεται ότι είναι προσωπικά και οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση της Εφαρμογής. Σε περίπτωση ανίκανων προς δικαιοπραξία, οι επιβλέποντες αυτούς (ασκούντες την επιμέλεια, δικαστικοί συμπαραστάτες κ.λπ.) οφείλουν να επιβλέπουν τη χρήση τους και, ενδεχομένως, να την απαγορεύουν, κάνοντας π.χ. χρήση των ρυθμίσεων «γονικού ελέγχου» των φυλλομετρητών (internet explorer, Mozilla firefox, Google Chrome κ.λπ.) ή καταστημάτων εφαρμογών (App Store, Google Play κ.λπ.) που χρησιμοποιούν. 

 

Σε κάθε δε περίπτωση, εφόσον η Εταιρεία διαπιστώσει τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Εφαρμογών από ανίκανο προς δικαιοπραξία χωρίς τη συναίνεση του ασκούντος την επίβλεψη αυτού, δικαιούται να διακόψει άμεσα την πρόσβαση αυτού, έως ότου εξασφαλισθεί η συναίνεση του επιβλέποντος αυτόν.

 

​ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

​Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή/και των Εφαρμογών αποτελεί προστατευόμενη από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία εμπορική, βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή τρίτων που της έχουν παραχωρήσει τα σχετικά δικαιώματα. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ουδόλως συνεπάγεται την καθοιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή/και των Εφαρμογών επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση.

 

​ΕΓΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

​α) Για τη σύναψη σύμβασης πωλήσεως μεταξύ των μερών είναι απαραίτητη η εγγραφή του χρήστη της Ιστοσελίδας ή/και των Εφαρμογών. Κατά τη διαδικασία της παραγγελίας και αγοράς προϊόντων, ο χρήστης πρέπει να δώσει τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία του, τα οποία περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email). 

 

Ο χρήστης μπορεί προαιρετικά και μόνο εφόσον ο ίδιος το επιλέξει, να καταχωρήσει επιπλέον προσωπικά δεδομένα, όπως εφόσον επιλέξει να δημιουργήσει προφίλ στην Ιστοσελίδα ή/και στις Εφαρμογές, με τα προσωπικά του στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, την πόλη, το φύλο του, καθώς και να ανεβάσει φωτογραφία προφίλ ή εφόσον επιλέξει να συμπληρώσει προσωπικά του δεδομένα στο Καθημερινό Ημερολόγιο που υπάρχει στην Ιστοσελίδα και τις Εφαρμογές. 

 

​Η Εταιρεία δεν ζητά και δεν αποθηκεύει στοιχεία πιστωτικών καρτών ή χρεωστικών καρτών, καθώς οι συναλλαγές εκτελούνται μέσω πλατφόρμας τρίτων (π.χ. App Store, Google Play, Stripe), οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για τη σωστή διαχείριση και φύλαξη των δεδομένων αυτών. H Ιστοσελίδα ή/και οι Εφαρμογές κάνει χρήση των πληροφοριών που παρέχει ο χρήστης (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου η Εταιρεία να επικοινωνεί μαζί του σχετικά με (i) την επιβεβαίωση εγγραφής, (ii) την ολοκλήρωση της παραγγελίας, (iii) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη και της παραγγελίας, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο.

 

​β) Στην Ιστοσελίδα ή/και στις Εφαρμογές δύναται να υπάρχει φόρμα εγγραφής του χρήστη κατά τη συμπλήρωση της οποίας, πέραν των άνω απαραιτήτων στοιχείων (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), θα δύναται να δηλώσει επιπλέον «όνομα χρήστη» (user name) και «κωδικό εισόδου» (password). Με την εγγραφή, τα στοιχεία του θα αποθηκεύονται, οπότε σε κάθε επόμενη χρήση, ο χρήστης θα προβαίνει σε είσοδο (login) χωρίς να απαιτείται η εκ νέου αποστολή των άνω στοιχείων του. Ο χρήστης δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε τη διαγραφή του ή την αλλαγή του user name ή/και του password.

 

γ) H Ιστοσελίδα ή/και οι Εφαρμογές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν Cookies προς διευκόλυνση των υπηρεσιών που παρέχουν και της λειτουργίας τους. 

Για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και για τη χρήση cookies από την Ιστοσελίδα και τις Εφαρμογές, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πλήρη πολιτική της Εταιρείας για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα: https://www.mindfulnessgreece.gr/gdpr-mindfulness-greece. Οι όροι που περιλαμβάνονται στην πολιτική της Εταιρείας για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, θεωρούνται ενιαίο σύνολο με τους παρόντες όρους και κάθε επίσκεψη στην Ιστοσελίδα ή/και στις Εφαρμογές, κάθε ανάγνωση του περιεχομένου τους και κάθε εν γένει χρήση τους συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και αυτών από τον χρήστη.

 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

 

​α) Οι Εφαρμογές προσφέρουν κατά περίπτωση τα παρακάτω προϊόντα (σωρευτικά ή διαζευκτικά, συνολικά ή επιμέρους, όπως σχετικά προβλέπεται ειδικά για κάθε μία Εφαρμογή):

 

​(i) Δωρεάν Πλάνο: δωρεάν απεριόριστη χρήση των πρώτων δωρεάν ημερών από το πρόγραμμα Διαλογισμών ή άλλων αρχείων, καθώς και κάποιων ακόμα ηχητικών ή βίντεο αρχείων.

 

​(ii) Συνδρομητικό Πλάνο: δίνει πρόσβαση σε όλο το κλειδωμένο υλικό και τις υπηρεσίες των Εφαρμογών. Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτό το πλάνο μόνο όσο η συνδρομή του είναι ενεργή. Σε περίπτωση που η Συνδρομή του λήξει τότε η Εφαρμογή την οποία φορά η συνδρομή, επιστρέφει αυτόματα στο Δωρεάν Πλάνο. Αν η αγορά γίνει μέσω της πλατφόρμας που φιλοξενεί την Εφαρμογή (App Store, Google Play), τότε η αγορά είναι τελική και δεν μπορεί να αλλάξει από την Εταιρεία. Θα πρέπει ο χρήστης να απευθυνθεί στην αντίστοιχη πλατφόρμα που χρησιμοποίησε για Υπαναχώρηση ή Αλλαγή της Συνδρομής.

 

​β) Η εκάστοτε Εφαρμογή μπορεί να προφέρει Συνδρομητικό Πλάνο: Μηνιαίο, Ετήσιο ή Ισόβιο. Ένας μήνας θεωρείται 30 ημέρες και ένας χρόνος 365 ημέρες.

 

​(i) Η Μηνιαία συνδρομή στην εφαρμογή Mindfulness Greece: Κόστος 12.99€ τοn μήνα.

​i. Η χρέωση γίνεται από τον προσωπικό σας λογαριασμό Apple (Apple ID) ή Google (Google Account), όταν το επιλέξετε εσείς να αγοράσετε αυτή την συνδρομή.

 

​ii. Αυτό σημαίνει ότι η συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα, εκτός και εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας 24 ώρες πριν την ολοκλήρωση της μηνιαίας περιόδου. Θα πρέπει, δηλαδή, να διακοπεί η συνδρομή 24 ώρες πριν την έναρξη του νέου μήνα, ώστε να αποφευχθεί η χρέωση του νέου μήνα.

 

​iii. Μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή τη συνδρομή σας μέσω του λογαριασμού σας Apple (Apple ID) ή Google (Google Account). Κάθε αχρησιμοποίητο τμήμα της δωρεάν δοκιμής θα καταπέσει, αν αγοράσετε μία συνδρομή. Δεν γίνονται επιστροφές ποσού για μέρος χρήσης του ενός μήνα, δηλαδή αν ακυρώσετε πριν την ολοκλήρωση του μήνα που έχετε ήδη χρεωθεί.

 

​iv. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης (Terms) μας, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy).

 

​(ii) Η Ετήσια Συνδρομή στην εφαρμογή Mindfulness Greece: Κόστος 59.99€.

​i. Η χρέωση γίνεται από τον προσωπικό σας λογαριασμό Apple (Apple ID) ή Google (Google Account), όταν το επιλέξετε εσείς να αγοράσετε αυτή τη συνδρομή.

 

​ii. Η ετήσια συνδρομή σημαίνει ότι θα προπληρώσετε το συνολικό ποσό με την αγορά της συνδρομής.

 

​iii. Αυτό σημαίνει ότι η συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο, εκτός και εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας 24 ώρες πριν την ολοκλήρωση της ετήσιας περιόδου.

 

​iv. Μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή τη συνδρομή σας μέσω του λογαριασμού σας Apple (Apple ID) ή Google (Google Account). Κάθε αχρησιμοποίητο τμήμα της δωρεάν δοκιμής θα καταπέσει, αν αγοράσετε μία συνδρομή. Δεν γίνονται επιστροφές ποσού για μέρος χρήσης του έτους, δηλαδή αν ακυρώσετε πριν την ολοκλήρωση του έτους που έχετε ήδη χρεωθεί.

 

​v. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης (Terms) μας, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy).

 

Οι παραγγελίες γίνονται μέσω της εκάστοτε Εφαρμογής με την επιλογή της συνδρομής και εκτελούνται μέσω της πλατφόρμας τρίτων (App Store, Google Play, Stripe). H σύναψη της σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας συντελείται κατά τη στιγμή που ο χρήστης λαμβάνει σχετική ενημέρωση για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι λοιπές ενημερώσεις σχετικά με την παραγγελία αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης στη σχετική φόρμα ή μέσω της πλατφόρμας τρίτων που θα επιβεβαιώσουν τη συναλλαγή.

 

​γ) Με τη σύναψη της σύμβασης, η Εταιρεία ελέγχει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του αγαθού, ο χρήστης θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση.

 

​δ) Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας από το χρήστη, συνομολογεί ότι έχει λάβει γνώση των κάτωθι:

 

i. Για τη χρήση και τη σύναψη της σύμβασης μέσω των Εφαρμογών, δεν υφίσταται καμία χρέωση του χρήστη εκ μέρους της Εταιρείας.

 

​ii. Η τιμή των υπηρεσιών που αγοράζει μέσω των Εφαρμογών ενδέχεται να διαφέρει από την τιμή αγοράς τους από άλλα ηλεκτρονικά Καταστήματα της Εταιρείας στην ίδια ή και σε άλλες χώρες.

 

​iii. Η σύμβαση πώλησης, πέραν των όσων ορίζονται στο παρόν, διέπεται από τις διατάξεις των αρ. 513 επ. του Αστικού Κώδικα και εν γένει του Νόμου. Οι όροι του παρόντος υπερισχύουν, στο βαθμό που δεν αντίκεινται σε κανόνες δημοσίας τάξεως.

 

​iv. Οι απεικονίσεις των προϊόντων και η αναγραφή των χαρακτηριστικών τους είναι ενδεικτική. Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες, οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρεία.

 

​ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

​α) Η τιμολόγηση του χρήστη γίνεται είτε με απόδειξη λιανικής πωλήσεως μέσω της πλατφόρμας που φιλοξενεί την εφαρμογή (App Store, Google Play), είτε με τιμολόγιο εφόσον πρόκειται για εταιρικό πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, τα παραστατικά παραδίδονται στον χρήστη μαζί με την παράδοση του προϊόντος.

 

​β) Ο τρόπος και χρόνος καταβολής του τιμήματος θα αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Εφαρμογής ή στο συμφωνητικό που θα έχει συναφθεί, αν πρόκειται για εταιρικό πελάτη. Χρεώσεις τρίτων (προμήθεια Τραπεζών, μεταφορικά κ.λπ.) ορίζονται από τους τρίτους, βαρύνουν τον χρήστη και καταβάλλονται σύμφωνα με τους όρους των τρίτων. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τοιαύτες χρεώσεις.

 

​ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

​α) Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης και την παράδοση των προϊόντων σε περιπτώσεις υπαιτιότητας τρίτων ή ανωτέρας βίας.

 

​ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

 

​α) Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο χρήστης επιθυμεί ακύρωση ή αλλαγή της συνδρομής, θα πρέπει να γίνει μέσω της πλατφόρμας που φιλοξενεί τις Εφαρμογές, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει από την Εταιρεία, μπαίνοντας στο παρακάτω menu αναλόγως με τη συσκευή που χρησιμοποιεί:

 

​Ακύρωση ή Αλλαγή Συνδρομής από iOS συσκευή: 

Ρυθμίσεις > Apple ID > Συνδρομές > Πατήστε στο Mindfulness Greece και έπειτα επιλέξτε Ακύρωση ή Αλλαγή της Συνδρομής.

 

​Ακύρωση ή Αλλαγή από Android συσκευή: 

Google Play Store > Πατήστε στο Εικονίδιο του Προφίλ σας > Πληρωμές και Συνδρομές > Συνδρομές > Πατήστε στο Mindfulness Greece έπειτα επιλέξτε Ακύρωση ή Αλλαγή της Συνδρομής.

 

​β) Η ακύρωση της συνδρομής από τον χρήστη με δικαίωμα επιστροφής χρημάτων γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας (14) ημερών.

 

​γ) Για εταιρικό πελάτη, η αλλαγή ή ακύρωση της συνδρομής γίνεται μόνο από την Εταιρεία και για τον λόγο αυτό, θα χρειαστεί να ενημερωθεί εγγράφως μέσω email και σύμφωνα με τους όρους του μεταξύ μας συμφωνητικού.

 

​ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

​α) Η Εταιρεία προσφέρει online και offline υπηρεσίες και υλικό που αφορούν τη μέθοδο του Mindfulness, η οποία αφορά το κομμάτι της γενικής ευεξίας. Δεν προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι υπηρεσίες, τα προϊόντα ή το υλικό που υπάρχει σε αυτά να θεωρηθούν ως Ιατρική συμβουλή. Μόνο ο ιατρός σας μπορεί να το κάνει αυτό. Παρόλο που υπάρχουν έγκυρες έρευνες και μελέτες από μεγάλα ινστιτούτα, πανεπιστήμια και νοσοκομεία για τα ευεργετικά οφέλη από τη μακροχρόνια εξάσκηση στη μέθοδο του mindfulness σε αρκετές πτυχές της ζωής μας, όπως η απόδοση, οι σχέσεις και η ευεξία (βλ. ενδεικτικώς εδώ: https://www.mindfulnessgreece.gr/research-on-mindfulness), το Mindfulness Greece και οι λοιπές εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί από αυτό, δεν προβάλουν καμία αξίωση και δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι προσφέρουν θεραπευτικά οφέλη.

 

​Οποιαδήποτε πληροφορία, link ή αναφορά για την υγεία υπάρχει στις Εφαρμογές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, προσφέρεται απλά για την δική σας ευκολία στην ενημέρωση και όχι ως ιατρική συμβουλή και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τις οδηγίες των ιατρών σας. Ο μοναδικός υπεύθυνος για την υγεία σας είστε οι ίδιοι, καθώς και οι θεράποντες ιατροί σας. Η Εταιρεία δεν αντιπροσωπεύει, δεν εγγυάται, δεν είναι υπεύθυνη και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, τη βαρύτητα και την πληρότητα των πληροφοριών, ερευνών και των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στα προϊόντα μας, αλλά ακόμα και για τα λεγόμενα και τις συμβουλές των εισηγητών που συμμετέχουν στην εφαρμογή μας, για τις οποίες την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι ίδιοι.

 

​Έχουν υπάρξει κάποιες πολύ σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπων με ψυχιατρικές διαταραχές, όπως διαταραχή άγχους και κατάθλιψη, που έχουν νιώσει ότι η κατάστασή τους χειροτέρεψε έπειτα από συνεχόμενη άσκηση στον διαλογισμό. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, άνθρωποι με οιασδήποτε μορφής υπάρχουσες ψυχικές διαταραχές να συμβουλεύονται πρώτα τον ιατρό τους πριν κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Εφαρμογών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

 

​β) Η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Εφαρμογών και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω αυτών διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ένεκα ή εξ αφορμής του παρόντος και της χρήσης της Εφαρμογής αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθήνας.

 

​γ) Η τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου/ων όρου/ων του παρόντος δεν θίγει τους λοιπούς όρους, οι οποίοι αναπτύσσουν πλήρη ισχύ.

 

​δ) Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από τη στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή και αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και στις Εφαρμογές.

bottom of page
Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications