Όροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας: 5/10/2020

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

α) Αυτοί οι όροι χρήσης (Όροι) περιλαμβάνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις με τα οποία προμηθεύουμε υλικο, προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπάρχουν στο www.mindfulnessgreece.gr και www.mindfulnessapp.gr μέσω του application μας (Mindfulness Greece) ή άλλων μέσων. (Όλα τα παραπάνω θα αναφέρονται εφεξής ως προϊόντα). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα προϊόντα μας είτε μέσω τους site μας είτε μέσω τρίτης εφαρμογής (App Store, Google Store).

β) H εφαρμογή Mindfulness Greece (καλούμενη εφεξής ως «Η Εφαρμογή») αποτελεί ηλεκτρονική εφαρμογή για χρήση μέσω συσκευής κινητού τηλεφώνου, tablet, smart watch ή άλλη συσκευή που μπορεί να υποστηρίξει τη χρήση της εφαρμογής, της εταιρείας με την επωνυμία «MINDFULNESS GREECE», με έδρα την Αθήνα, οδός Τουρναβίτου, αριθμός 8, ΤΚ 10553, ΑΦΜ 801053700, ΔΟΥ Α Αθηνών, τηλ: 00302102202702, e-mail: info@mindfulnessgreece.gr, (καλούμενη εφεξής ως «Εταιρεία»).

γ) Κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω της Εφαρμογής διέπεται από τις δημοσίας τάξεως αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Νόμου και τους όρους του παρόντος καθώς και αυτούς που τυχόν συμφωνηθούν εγγράφως μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη. Προφορικοί ή άλλοι όροι δεν ισχύουν.

δ) Κάθε χρήστης που έρχεται σε επαφή με την Εφαρμογή ή/και προβαίνει σε χρήση των σχετικών υπηρεσιών αυτού, θεωρείται ότι συναινεί με την εφαρμογή των όρων του παρόντος, αποδέχεται δε αυτούς ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. Χρήστης ο οποίος δεν συμφωνεί/διαφωνεί με το σύνολο των όρων ή μέρος αυτών οφείλει να απέχει από τη χρήση της Εφαρμογής και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Τυχόν διαφωνία του, σε περίπτωση συνέχισης της χρήσης, σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την Εφαρμογή του συνόλου των όρων.

ε) Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΥΘΥΝΗ

α) Η Εφαρμογή φέρει ευθύνη αποκλειστικά και μόνον για τα από αυτό προβαλλόμενα και σε καμμία περίπτωση από τα προβαλλόμενα τρίτων. Ειδικότερα, η Εφαρμογή περιέχει συνδέσμους (links) ή ενδείξεις ιστοσελίδων τρίτων. Τις ιστοσελίδες αυτές ελέγχουν και διαχειρίζονται αποκλειστικά οι τρίτοι και όχι η Εταιρεία, συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει εξ οιασδήποτε χρήσης αυτών από το χρήστη ή πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων που αυτές περιέχουν. Για οποιαδήποτε πληροφορία, πρόβλημα ή οτιδήποτε προκύψει από τη χρήση τέτοιων συνδέσμων και ιστοσελίδων, την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι τρίτοι διαχειριστές αυτών, στους οποίους και θα πρέπει να απευθύνεστε.

β) Η Εταιρεία ουδόλως δηλώνει ότι το περιεχόμενο και κάθε πληροφορία που περιλαμβάνεται στο διακομιστή αυτό είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε πληροφορία, απεικόνιση, έγγραφο, κλπ παρέχεται ως έχει χωρίς καμιά εγγύηση οποιουδήποτε είδους και μορφής.

γ) Ο χρήστης δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι με τη χρήση της Εφαρμογής, αυτοδικαίως και άνευ άλλου, αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή σφάλματα στη χρήση ακόμη και σφάλματα περιεχομένου.

δ) Τυχόν ειδικές προσφορές της Εφαρμογής φέρουν αντίστοιχη σήμανση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά και όχι προσθετικά με κάποια άλλη προσφορά.

ε) Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εσφαλμένη χρήση της Εφαρμογής από το χρήστη, ο οποίος οφείλει να καταβάλει τη δέουσα προσοχή κατά τις συναλλαγές του και τη μεταφορά των δεδομένων του. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν λάθη του και τα δεδομένα που μεταφέρει, καθόσον η εταιρεία ουδόλως διορθώνει ή παρεμβαίνει σε αυτά. Επίσης η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τα λεγόμενα και τις συμβουλές των εισηγητών που συμμετέχουν στην εφαρμογή μας, για τις οποίες την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι ίδιοι.

στ) Απαγορεύεται στο χρήστη η χρήση της Εφαρμογής, η αναπαραγωγή των ζωντανών μαθημάτων, η συλλογή ή/και επεξεργασία και χρήση κάθε πληροφορίας που περιήλθε σε γνώση του περιλαμβανομένων και της ιδίας αυτού συναλλαγής, για αντίθετους στο Νόμο, τα χρηστά ήθη, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη σκοπούς και ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε τυχόν παράβαση, τόσο απέναντι στην εταιρεία όσο και απέναντι σε τρίτους, της Εταιρείας και των προστηθέντων της ρητώς απαλλασσομένων από κάθε ευθύνη.

Ενδεικτικά, απαγορεύεται στο χρήστη:

1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.

2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.

5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαπιστώσει τέτοια παράβαση έχει το δικαίωμα να διακόψει τις υπηρεσίες της άμεσα, απροειδοποίητα και άνευ άλλου τινός, να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της και να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της ή ηθικής βλάβης της.

ζ) Παρά την προσπάθεια που η Εταιρεία καταβάλει για την άρτια λειτουργία της Εφαρμογής και την εξυπηρέτηση του χρήστη, δεν φέρει καμία ευθύνη προερχόμενη από τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

η) Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ικανός για δικαιοπραξία. Στην έννοια του χρήστη περιλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που καθοιονδήποτε τρόπο εισέρχεται ή/και χρησιμοποιεί την Εφαρμογή, κάθε πρόσωπο το οποίο βαρύνεται εκ του Νόμου ή εκ Δικαστικής Αποφάσεως με την επίβλεψη τρίτου προσώπου, οι υπό του χρήστη προστηθέντες και εν γένει κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τα στοιχεία του χρήστη. Σε κάθε δε περίπτωση σύνδεσης ή/και χρήσης της Εφαρμογής παρ’ οποιουδήποτε -ακόμη και τρίτου- με τα στοιχεία του χρήστη, αυτός αποδέχεται ότι είναι προσωπικά και οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση της Εφαρμογής.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο της Εφαρμογής αποτελεί προστατευόμενη από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία εμπορική, βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή τρίτων που της έχουν παραχωρήσει τα σχετικά δικαιώματα. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ουδόλως συνεπάγεται την καθοιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων.

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Για τη σύναψη σύμβασης πωλήσεως μεταξύ των μερών είναι απαραίτητη η εγγραφή του χρήστη της Εφαρμογής. Κατά τη διαδικασία της παραγγελίας και αγοράς προϊόντων ο χρήστης πρέπει να δώσει τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία του και συγκεκριμένα: το email του. Ο χρήστης έχει την επιλογή αν επιλέξει να δημιουργήσει προφίλ με τα προσωπικά του στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, την πόλη, το φύλο του καθώς και να ανεβάσει φωτογραφία προφιλ. Επίσης έχει την επιλογή να συμπληρώσει προσωπικά του δεδομένα στο Καθημερινό Ημερολόγιο που υπάρχει στην εφαρμογή. 

Δεν αποθηκεύουμε στοιχεία πιστωτικών καρτών ή χρεωστικών καρτών καθώς η συναλλαγές εκτελούνται μέσω πλατφόρμα τρίτων (Google Store, Google Play και οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την σωστή διαχείριση και φύλαξη των δεδομένων αυτών. H Εφαρμογής κάνει χρήση των πληροφοριών που παρέχει ο χρήστης κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου η Εταιρεία να επικοινωνεί μαζί του σχετικά με (i) την επιβεβαίωση εγγραφής, (ii) την ολοκλήρωση της παραγγελίας, (iii) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη και της παραγγελίας όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο.

β) Στην Εφαρμογή δύναται να υπάρχει φόρμα εγγραφής του χρήστη κατά τη συμπλήρωση της οποίας, πέραν των άνω απαραιτήτων στοιχείων, θα δύναται να δηλώσει επιπλέον «όνομα χρήστη» (user name) και «κωδικό εισόδου» (password). Με την εγγραφή τα στοιχεία του θα αποθηκεύονται οπότε σε κάθε επόμενη χρήση, ο χρήστης θα προβαίνει σε είσοδο (login) χωρίς να απαιτείται η εκ νέου αποστολή των άνω στοιχείων του. Ο χρήστης δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε τη διαγραφή του ή την αλλαγή του user name ή/και του password.

γ) Η εκ μέρους του χρήστη προσκόμιση των άνω προσωπικών του δεδομένων, συνεπάγεται τη συναίνεσή του ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και για τυχόν αποστολή διαφημιστικού υλικού ή προσφορών. H Εφαρμογή και η Εταιρεία δεν δικαιούνται να προβαίνουν σε άλλη χρήση τους, παρά μόνον εάν τούτο επιτρέπεται εκ του Νόμου ή όταν τούτο επιβάλλεται από το Νόμο ή από Δικαστική Απόφαση.

δ) H Εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies προς διευκόλυνση των υπηρεσιών που παρέχει και της λειτουργίας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. H Εφαρμογή χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχουμε στο χρήστη πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες. Τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα και ως εκ τούτου ο χρήστης συναινεί στη δημιουργία και χρήση τους.

ε) Ανήλικα πρόσωπα, με τη γενική έννοια του Αστικού Κώδικα, δεν επιτρέπεται να συναλλάσσονται με την Εταιρεία και να αποκτούν πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτής, πολύ δε περισσότερο να έχουν οικονομική συναλλαγή με αυτήν, χωρίς να έχουν την έγγραφη συγκατάθεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα αυτών.

 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

α) Η Εφαρμογή προσφέρει τα παρακάτω προϊόντα:

(i) Δωρεάν Πλάνο: δωρεάν απεριόριστη χρήση των πρώτων δωρεάν ημερών από το πρόγραμμα Διαλογισμών καθώς και κάποιων ακόμα ηχητικών ή βίντεο αρχείων.

(ii) Συνδρομητικό Πλάνο: δίνει πρόσβαση σε όλο το κλειδωμένο υλικό και τις υπηρεσίες της Εφαρμογής. Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτό το πλάνο μόνο όσο η συνδρομή του είναι ενεργή. Σε περίπτωση που η Συνδρομή του λήξει τότε Η Εφαρμογή επιστρέφει αυτόματα στο Δωρεάν Πλάνο. Αν η αγορά γίνει μέσω της πλατφόρμας που φιλοξενεί την Εφαρμογή (App Store, Google Play) τότε η αγορά είναι τελική και δεν μπορεί να αλλάξει από την Εταιρία. Θα πρέπει ο χρήστης να απευθυνθεί στην αντίστοιχη πλατφόρμα που χρησιμοποίησε για Υπαναχώρηση ή Αλλαγή της Συνδρομής.

β) Η Εφαρμογή προφέρει Συνδρομητικό Πλάνο: Μηνιαίο, Ετήσιο ή Ισόβιο. Ένας μήνας θεωρείται 30 ημέρες και ένας χρόνος 365 ημέρες.

(iii) Η Μηνιαία συνδρομή:Κόστος 14.50€ το μήνα.

i. Η χρέωση γίνεται από τον προσωπικό σας λογαριασμό iTunes ή Google Play όταν το επιλέξετε εσείς να αγοράσετε αυτή την συνδρομή.

ii. Αυτό σημαίνει ότι η συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματακάθε μήνα εκτός και εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας 24 ώρες πριν την ολοκλήρωση της μηνιαίας περιόδου. Θα πρέπει δηλαδή να διακοπεί η συνδρομή 24 ώρες πριν την έναρξη του νέου μήνα ώστε να αποφευχθεί η χρέωση του νέου μήνα.

iii. Μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή τη συνδρομή σας μέσω του iTunes ή Google Play λογαριασμού σας. Κάθε αχρησιμοποίητο τμήμα της δωρεάν δοκιμής θα καταπέσει αν αγοράσετε μια συνδρομή. Δεν γίνονται επιστροφές ποσού για μέρος χρήσης του ενός μήνα, δηλαδή αν ακυρώσετε πριν την ολοκλήρωση του μήνα που έχετε ήδη χρεωθεί.

iv. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης (Terms) μας καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy).

i. Η Ετήσια Συνδρομή: Κόστος 59.99€.

i. Η χρέωση γίνεται από τον προσωπικό σας λογαριασμό iTunes ή Google Play όταν το επιλέξετε εσείς να αγοράσετε αυτή την συνδρομή.

ii. Η ετήσια συνδρομή σημαίνει ότι θα προπληρώσετε το συνολικό ποσό με την αγορά της συνδρομής.

iii. Αυτό σημαίνει ότι η συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο εκτός και εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας 24 ώρες πριν την ολοκλήρωση της ετήσιας περιόδου.

iv. Μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή τη συνδρομή σας μέσω του iTunes ή Google Play λογαριασμού σας. Κάθε αχρησιμοποίητο τμήμα της δωρεάν δοκιμής θα καταπέσει αν αγοράσετε μια συνδρομή. Δεν γίνονται επιστροφές ποσού για μέρος χρήσης του ενός μήνα, δηλαδή αν ακυρώσετε πριν την ολοκλήρωση του μήνα που έχετε ήδη χρεωθεί.

v. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης (Terms) μας καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy).

Οι παραγγελίες γίνονται μέσω της Εφαρμογής με την επιλογή της συνδρομής και εκτελούνται μέσω της πλατφόρμας τρίτων (App Store, Google Play). H σύναψη της σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας συντελείται κατά τη στιγμή που ο χρήστης λαμβάνει σχετική ενημέρωση για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι λοιπές ενημερώσεις σχετικά με την παραγγελία αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης στη σχετική φόρμα ή μέσω της πλατφόρμας τρίτων που θα επιβεβαιώσουν τη συναλλαγή.

β) Με την σύναψη της σύμβασης η Εταιρεία ελέγχει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του αγαθού ο χρήστης θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση.

γ) Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας από το χρήστη, συνομολογεί ότι έχει λάβει γνώση των κάτωθι:

i. Για τη χρήση και τη σύναψη της σύμβασης μέσω της Εφαρμογής, δεν υφίσταται καμία χρέωση του χρήστη εκ μέρους της Εταιρείας.

ii. Η τιμή των προϊόντων που αγοράζει μέσω της Εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει από την τιμή αγοράς τους από άλλα ηλεκτρονικά Καταστήματα της Εταιρείας στην ίδια ή και σε άλλες χώρες.

iii. Η σύμβαση πώλησης, πέραν των όσων ορίζονται στο παρόν, διέπεται από τις διατάξεις των αρ. 513 επ. του Αστικού Κώδικα και εν γένει του Νόμου. Οι όροι του παρόντος υπερισχύουν, στο βαθμό που δεν αντίκεινται σε κανόνες δημοσίας τάξεως.

iv. Οι απεικονίσεις των προϊόντων και η αναγραφή των χαρακτηριστικών τους είναι ενδεικτική. Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρεία.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

α) Η τιμολόγηση του χρήστη γίνεται είτε με απόδειξη λιανικής πωλήσεως μέσω της πλατφόρμας που φιλοξενεί την εφαρμογή (App Store, Google Play) , είτε με τιμολόγιο εφόσον πρόκειται για εταιρικό πελάτη. Σε κάθε περίπτωση τα παραστατικά παραδίδονται στο χρήστη μαζί με την παράδοση του προϊόντος.

β) Ο τρόπος και χρόνος καταβολής του τιμήματος θα αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Εφαρμογής ή στο συμφωνητικό που θα έχει συναφθεί αν πρόκειται για για εταιρικό πελάτη. Χρεώσεις τρίτων (προμήθεια Τραπεζών, μεταφορικά, κλπ) ορίζονται από τους τρίτους, βαρύνουν το χρήστη και καταβάλλονται σύμφωνα με τους όρους των τρίτων. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τοιαύτες χρεώσεις.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

α) Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης και την παράδοση των προϊόντων σε περιπτώσεις υπαιτιότητας τρίτων ή ανωτέρας βίας.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

α) Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο χρήστης επιθυμεί ακύρωση ή αλλαγή της συνδρομής θα πρέπει να γίνει μέσω της πλατφόρμας που φιλοξενεί την Εφαρμογή, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει από την Εταιρία, μπαίνοντας στο παρακάτω menu αναλόγως με τη συσκευή που χρησιμοποιεί.

Ακύρωση ή Αλλαγή από iOS συσκευή: iTunes & App Store > Apple ID > View Apple ID > Subscriptions. Πατήστε στο Mindfulness Greece και έπειτα Cancel Subscription.

Ακύρωση ή Αλλαγή από Android συσκευή: Google Play Store > Menu > Subscriptions.

Πατήστε στο Mindfulness Greece και έπειτα επιλέξτε Ακύρωση ή Αλλαγή της Συνδρομής.

β) Η ακύρωση της συνδρομής από το χρήστη γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας (14) ημερών

γ) Για εταιρικό πελάτη η αλλαγή ή ακύρωση της συνδρομής γίνεται μόνο από την Εταιρία και για το λόγο αυτό θα χρειαστεί να ενημερωθεί εγγράφως μέσω email και σύμφωνα με τους όρους του μεταξύ μας συμφωνητικού.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α) Η εταιρεία προσφέρει online και offline υπηρεσίες και υλικό που αφορούν την μέθοδο του Mindfulness, η οποία αφορά του κομμάτι της γενικής ευεξίας. Δεν προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες και σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει οι υπηρεσίες, τα προϊόντα ή το υλικό που υπάρχει σε αυτά να θεωρηθούν ως Ιατρική συμβουλή. Μόνο ο ιατρός σας μπορεί να το κάνει αυτό. Παρόλο που υπάρχουν έγκυρες έρευνες και μελέτες από μεγάλα ινστιτούτα, πανεπιστήμια και νοσοκομεία για τα ευεργετικά οφέλη από τη μακροχρόνια εξάσκηση στη μέθοδο του mindfulness σε αρκετές πτυχές της ζωής μας όπως η απόδοση, οι σχέσεις και η ευεξία, το Mindfulness Greece δεν προβάλει καμμία αξίωση και δεν παρέχει καμμία εγγύηση ότι προσφέρουν θεραπευτικά οφέλη.

Οποιαδήποτε πληροφορία, link ή αναφορά για την υγεία υπάρχει στην Εφαρμογή, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, προσφέρεται απλά για την δική σας ευκολία στην ενημέρωση και όχι ως ιατρική συμβουλή και σε καμμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τις οδηγίες των ιατρών σας. Ο μοναδικός υπεύθυνος για την υγεία σας είστε οι ίδιοι καθώς και οι θεράποντες ιατροί σας. Η Εταιρία δεν αντιπροσωπεύει, δεν εγγυάται, δεν είναι υπεύθυνη και δεν αναλαμβάνει καμμία ευθύνη για την ακρίβεια, την βαρύτητα και την πληρότητα των πληροφοριών, ερευνών και των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στα προϊόντα μας αλλά ακόμα και για τα λεγόμενα και τις συμβουλές των εισηγητών που συμμετέχουν στην εφαρμογή μας, για τις οποίες την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι ίδιοι.

Έχουν υπάρξει κάποιες πολύ σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπων με ψυχιατρικές διαταραχές όπως διαταραχή άγχους και κατάθλιψη που έχουν νιώσει ότι η κατάστασή τους χειροτέρεψε έπειτα από συνεχόμενη άσκηση στο διαλογισμό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν άνθρωποι με οιασδήποτε μορφής υπάρχουσες ψυχικές διαταραχές να συμβουλεύονται πρώτα τον ιατρό τους πριν κάνουν χρήση της Εφαρμογής, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

β) Η χρήση της Εφαρμογής και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω αυτού διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ένεκα ή εξ αφορμής του παρόντος και της χρήσης της Εφαρμογής αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθήνας.

γ) Η τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου/ων όρου/ων του παρόντος δεν θίγει τους λοιπούς όρους οι οποίοι αναπτύσσουν πλήρη ισχύ.

δ) Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή και αναρτηθεί στην Εφαρμογή.